Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4

Jesteś tu: » Strona startowa » Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4 W WARSZAWIE

 

            Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  Nr 4 jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 13 – 23 lata wykazujących trudności w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem, a także mających problemy rodzinne, środowiskowe, wymagających wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym i terapeutycznym.

            Celem ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie wychowanków do dalszego życia, usamodzielnienia, wyborze dalszej drogi edukacji i zawodowej. Głównymi formami pracy w ośrodku są: trening poznawczo-behawioralny, socjoterapia, biofeedback oraz liczne koła zainteresowań, podczas których nasi wychowankowie maja możliwość rozwijania się.

 

            Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 funkcjonuje Gimnazjum Nr 154. Szkoła prowadzi 3 oddziały klasowe (podział klas wynika z potrzeb rekrutacji). Uczniowie mają możliwość nadrobienia zaległości szkolnych z poprzednich lat i rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych (reedukacja, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań). Uczniowie z przynajmniej rocznym opóźnieniem edukacyjnym korzystają z prawa  promocji śródrocznej (ukończenia dwóch klas w jednym roku szkolnym).  W gimnazjum powołano samorząd szkolny który ma za zadanie rozwijania idei samorządności i bycia współgospodarzem szkoły.

Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 funkcjonuje również CXLI Liceum Ogólnokształcące. W Liceum znajdują się trzy oddziały klasowe. 

Szczególną uwagę  w ośrodku  przykłada się  do atmosfery bezpieczeństwa, nawiązywaniu prawidłowej komunikacji interpersonalnej z drugim człowiekiem, wzajemnego zaufania oraz więzi między kadrą a wychowankami w oparciu o podmiotowość wychowanka  i poszanowanie praw dziecka. W szkole panuje atmosfera  życzliwości,  nauczyciele pracują  z uczniem nad komunikacją  interpersonalną.

            Ośrodek podejmuje również współpracę   z  rodzinami celem  przygotowania ich naturalnego środowiska  do podtrzymywania pozytywnych zmian w  zachowaniu  i postępu w nauce  wychowanków.

            Ośrodek zapewnia całodzienne wyżywienie, odpowiednie warunki do nauki, zakwaterowanie w 4-osobowych pokojach mieszkalnych dla 60 osób, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, salę komputerową, siłownię, salę TV oraz pralnię. Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych nadających  kwalifikacje.

             Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 zatrudnia  kompetentnych  wychowawców, nauczycieli, psychologa, pedagoga, socjoterapeutę, psychoterapeutę. Wszyscy pracownicy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia tj.: kursy, studia podyplomowe, konferencje, szkolenia oraz warsztaty.